Home / Daily Dhikrs / 02 : சக்தி வாய்ந்த திக்ருக்களில் ஒன்று

02 : சக்தி வாய்ந்த திக்ருக்களில் ஒன்று

தினம் ஒரு திக்ர் அறிந்துக்கொள்வோம்
02 : சக்தி வாய்ந்த திக்ருக்களில் ஒன்று
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *