Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…

26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…

தினம் ஒரு திக்ர்
26: இரவில் விழிப்பு வந்தால்…
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல்

இன்று ஓரு தகவல் 33: உளமார ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் – நிபந்தனை-3) மௌலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *