புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

05 : அல்லாஹ்வின் சந்தோசம்

நாளும் ஓர் நற்சிந்தனை 05 : அல்லாஹ்வின் சந்தோசம் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvid… Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

12 : உழ்ஹிய்யா தோலை கூலியாக கொடுக்கலாமா?

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் 12 : உழ்ஹிய்யா தோலை கூலியாக கொடுக்கலாமா? உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvid… Subscribe …

Read More »

11: மரணித்தவர்களுக்காக உழ்ஹிய்யா கொடுக்கலாமா?

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் 11 : மரணித்தவர்களுக்காக உழ்ஹிய்யா கொடுக்கலாமா? உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvid… Subscribe to …

Read More »

10: உழ்ஹிய்யா பிராணிகளை பயன்படுத்தலாமா?

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் 10: உழ்ஹிய்யா பிராணிகளை பயன்படுத்தலாமா? உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvid… Subscribe to our …

Read More »

09 : உழ்ஹிய்யா நிறைவேற்றப்படும் இடம்

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் 09 : உழ்ஹிய்யா நிறைவேற்றப்படும் இடம் உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvid… Subscribe to …

Read More »