புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கொள்கையில் உறுதி | Persistence in Islamic Principle |

ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம். கொள்கையில் உறுதி தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 25 – 10 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இஷா தொழுகையின் நன்மைகள் | Virtues of Isha Salah |

ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம். இஷா தொழுகையின் நன்மைகள்கூறுதல் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 18 – 10 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »

இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் கூறுதல் | Inna lillahi wa inna ilaihi rajioon |

ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைஹி ராஜிஊன் கூறுதல் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி நாள் :- 06 – 11 – 2018, வெள்ளிக்கிழமை இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Read More »