Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 17) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் [Beautiful Names of Allah]

அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா (பாகம் 17) அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள் [Beautiful Names of Allah]

“அஸ்மாஉல் ஹுஸ்னா”
அல்லாஹ்தஆலா வுடைய அழகிய திருநாமங்கள்

பாகம் – 17

வழங்குபவர் : மௌலவி இல்ஹாம் உவைஸ் (மதனி)

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Check Also

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – ஹுதைபிய்யா

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, ஹுதைபிய்யா வழங்குபவர் மௌலவி மஃப்ஹூம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *