Home / அல்கோபர் புதிய தர்பியா நிகழச்சி – 2018 (1.கிதாபுல் இல்ம், 2.ஆறு ஹதீத் கிரந்தங்கள் சுருக்கமான, 3.வியாபாரம் – ஸஹீஹ் புஹாரி ஹதீஸ்

அல்கோபர் புதிய தர்பியா நிகழச்சி – 2018 (1.கிதாபுல் இல்ம், 2.ஆறு ஹதீத் கிரந்தங்கள் சுருக்கமான, 3.வியாபாரம் – ஸஹீஹ் புஹாரி ஹதீஸ்

தர்பியா பாடத்திட்டங்கள்

  1. புஹாரியிலிருந்து கிதாபுல் இல்ம்

  2. ஆறு ஹதீத் கிரந்தங்கள் சுருக்கமான அறிமுகம்

  3. வியாபாரம் – ஸஹீஹ் புஹாரி ஹதீஸ் விளக்கம் 

  4. நான்கு கலீஃபாக்களின் ஆட்சி