புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

07 : இயற்க்கை சீற்றமா? இறைவனின் எச்சரிக்கையா?

நாளும் ஓர் நற்சிந்தனை 07 : இயற்க்கை சீற்றமா? இறைவனின் எச்சரிக்கையா? மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

13 : யவ்முத் தர்வியா (துல் ஹஜ் 8- ஆம் நாள்)

துல்ஹஜ் மாத சிந்தனைகள் 13 : யவ்முத் தர்வியா (துல் ஹஜ் 8- ஆம் நாள்) உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு, அரபி இலக்கணம், குர்ஆன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தர்ஜுமா, குர்ஆன் தப்ஸீர், மார்க்க விளக்க வகுப்புகள் மற்றும் சவுதி அரேபியா கிழக்கு மாகாணம், ரியாத் இஸ்லாமிய நிலையங்களின் சார்பாக நடைபெறும் மார்க்க நிகழ்ச்சிகளை காண. http://www.qurankalvi.com/ Subscribe to our Youtube …

Read More »