புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாம் கூறும் பெண்ணுரிமை

இஸ்லாம் கூறும் பெண்ணுரிமை வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் அஹ்ஸன் அஸ்மான முஹாஜிரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

நல்லறமே இல்லறம்!

நம்மைச் சார்ந்தவர்களாக மாட்டார்கள்! மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப் பட்டதற்கான அடையாளங்கள்

உரை:- அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »