புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ்வை அதிகம் நினைவு கூற வேண்டிய சிறந்த நாட்கள்

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் முஹம்மத் ஷிஃப்கான் அன்வாரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

43 : கிப்லா மாற்றப்பட்ட வரலாறு!

43 : கிப்லா மாற்றப்பட்ட வரலாறு! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

சத்தியத்தில் உறுதி

சத்தியத்தில் உறுதி வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் ரிஃப்லான் உவைஸ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

42 : இப்றாஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும், கஃபாவும்

42 இப்றாஹீம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும், கஃபாவும் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

சான்றோர்கள் வாழ்வு தரும் படிப்பினை

சான்றோர்கள் வாழ்வு தரும் படிப்பினை வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் அப்துல் மஜீத் மஹ்ழரி அதிபர் ஆயிஷா ஸித்தீகா இஸ்லாமியக் கல்லூரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »