புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

03: நான்கு அடிப்படைகள்

03: நான்கு அடிப்படைகள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

02: நான்கு அடிப்படைகள்!

02: நான்கு அடிப்படைகள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

தலாக் காரணங்களும் தவிர்க்க வேண்டியவைகளும்

மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் தலாக் காரணங்களும் தவிர்க்க வேண்டியவைகளும் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

01: உண்ணுவது, பருகுவது தொடர்பான சட்டங்கள்!

01: உண்ணுவது, பருகுவது தொடர்பான சட்டங்கள்! நூலாசிரியர்: அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹபிஃழஹுல்லாஹ்) வகுப்பை நடத்துபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »