புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தொழுகையின் அனைத்து திக்ருகளும், பிரார்த்தனைகளும்

தொழுகையின் அனைத்து திக்ருகளும், பிரார்த்தனைகளும் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

03: தஜ்வீத் சட்டங்கள்!

03: தஜ்வீத் சட்டங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

09: இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதற்கான அறிவியல் சான்றுகள்

இஸ்லாத்தின் அடிப்படைகளுக்கான அறிவுப் பூர்வமான சான்றுகள் முஹம்மத் (ﷺ) அல்லாஹ்வின் தூதரே என்பதற்கான சான்றுகள் – 09 வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் அப்துல்லாஹ் உவைஸ் மீஸானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

02: தஜ்வீத் சட்டங்கள்!

02: தஜ்வீத் சட்டங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01: தஜ்வீத் சட்டங்கள்!

01: தஜ்வீத் சட்டங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »