புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஹஜ்ஜில் நிகழும் சில தவறுகள் !

ஹஜ்ஜில் நிகழும் சில தவறுகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உழ்ஹிய்யா தொடர்பான 67 சட்டங்கள் | Part 01 |

உழ்ஹிய்யா தொடர்பான 67 சட்டங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நூலாசிரியர்: அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹஃபிழுஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வுழூவின் 8 நிபந்தனைகள் !

வுழூவின் 8 நிபந்தனைகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

150 க்கும் மேற்பட்ட நற் செயல்கள் !

150 க்கும் மேற்பட்ட நற் செயல்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

துல் ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள் !

துல் ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »