Home / Q&A / பர்ழுக்கும் வாஜிபுக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

பர்ழுக்கும் வாஜிபுக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

பர்ழுக்கும் வாஜிபுக்கும் வித்தியாசம் என்ன?

அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன்

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

01: உண்ணுவது, பருகுவது தொடர்பான சட்டங்கள்!

01: உண்ணுவது, பருகுவது தொடர்பான சட்டங்கள்! நூலாசிரியர்: அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் முனஜ்ஜித் ஹபிஃழஹுல்லாஹ்) வகுப்பை நடத்துபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் …