Home / Islamic Centers / Dammam ICC / தொழுகையாளிகளுக்கு கிடைக்கும் எண்ணற்ற பாக்கியங்கள்

தொழுகையாளிகளுக்கு கிடைக்கும் எண்ணற்ற பாக்கியங்கள்

தொழுகையாளிகளுக்கு கிடைக்கும் எண்ணற்ற பாக்கியங்கள்

உரை: மவ்லவி அஸ் ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி

நாள்: 10 – 01 – 2019, புதன்கிழமை கிழமை

இடம்: Islamic Cultural Center (ICC), Dammam, Saudi Arabia

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : https://twitter.com/qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Check Also

கனவன் மனைவிக்குறிய கடமைகளும், வழிகாட்டல்களும்

கனவன் மனைவிக்குறிய கடமைகளும், வழிகாட்டல்களும் அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் இணைந்து நடத்தும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 5 =