Home / Islamic Centers / Jubail Islamic Center / 13: நின்றுக்கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாமா?

13: நின்றுக்கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாமா?

கேள்வியும்-பதிலும்
13: நின்றுக்கொண்டு சிறுநீர் கழிக்கலாமா?
மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Check Also

12: அல்லாஹ்வின் அர்ஷை எத்தனை மல்லகுகள் சுமப்பர்?

கேள்வியும்-பதிலும் 12: அல்லாஹ்வின் அர்ஷை எத்தனை மல்லகுகள் சுமப்பர்? மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *