Home / தொழுகை

தொழுகை

தொழுபவருக்கு முன்னால் கடந்து செல்லல்

தொழுபவருக்கு முன்னால் கடந்து செல்லல் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 5 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 5 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 4 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 4 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஸலாதுத் தவ்பா என ஒரு தொழுகை உண்டா?

ஸலாதுத் தவ்பா என ஒரு தொழுகை உண்டா? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 3|

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 3| அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 2 |

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 2 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 1 |

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 1 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 3 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 3 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முன் பின் சுன்னத்துகளைப் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டியவை

முன் பின் சுன்னத்துகளைப் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டியவை அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 2 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 2 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 1 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 1 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையில் இமாமத்தின் சட்டங்கள்

தொழுகையில் இமாமத்தின் சட்டங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உபரியான தொழுகையை எங்கு தொழுவது சிறந்தது ?

உபரியான தொழுகையை எங்கு தொழுவது சிறந்தது ? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையின் அவசியம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் தொழுகையின் அவசியம் தமிழாக்கம் :- அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையுடன் தொடர்புடைய சில முக்கிய விடயங்கள்

தொழுகையுடன் தொடர்புடைய சில முக்கிய விடயங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உபரியான தொழுகையின் சில சட்டங்கள்

உபரியான தொழுகையின் சில சட்டங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ழுஹாத் தொழுகை

ழுஹாத் தொழுகை அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பஃஜ்ருடைய முன் சுன்னத்தின் சிறப்பும், சட்டங்களும்

பஃஜ்ருடைய முன் சுன்னத்தின் சிறப்பும், சட்டங்களும் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் !

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இரவுத் தொழுகையின் சட்டங்கள் ! | தொடர் – 3 |

இரவுத் தொழுகையின் சட்டங்கள் ! | தொடர் – 3 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »