Home / Islamic Centers / Riyadh Islamic Center - KSA / தொழுகையில் முன் பின் சுன்னா? தொழுபவர்களுக்கு என்ன நன்மை?

தொழுகையில் முன் பின் சுன்னா? தொழுபவர்களுக்கு என்ன நன்மை?

தொழுகையில் முன் பின் சுன்னா? தொழுபவர்களுக்கு என்ன நன்மை?

அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)

ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும்

நம்மை நோக்கி வரும் விருந்தாளி

தொழுகையில் முன் பின் சுன்னா? தொழுபவர்களுக்கு என்ன நன்மை?

01 – 03 – 2024

இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத்

வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி)


Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom

Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa

Follow us

twitter : @qurankalvi

Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Telegram : @Qurankalvi

Check Also

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை

நபிகளாரின் அரஃபா பேருரை அஷ்ஷைக் நூஹ் அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க …