புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ்-2

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற அரபு வாசகத்துக்கு ‘அல்லாஹ்வைத் தவிர வணக்கத்திற்குறியவன் வேறுயாரும் இல்லை’ என்று தமிழில் கருத்துக் கூறலாம். மக்கத்து காபிர்கள் சூரியன், சந்திரன், கல், மனிதர்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் கடவுளாக ஏற்றிருந்தனர். உண்மையில் இவைகள் கடவுளல்ல. கடவுள் தன்மைக்குத் தகுதியானவன் அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டுமே.  அல்லாஹ்வின் படைப்புக்கள் கடவுள்களாக வணங்கப்பட்டாலும் அவை வணங்கத் தகுதியானவைகளல்ல. வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹ் ஒருவனே என்பதையே இக்கலிமா நமக்குணர்த்துகின்றது. எனவே ‘வணங்கப்படுபவன் அல்லாஹ் அல்லாஹ்வைத் தவிர …

Read More »

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ்-1

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய தஃவா நிலையத்தின் ஆதரவில் 21:10:2013 அன்று நடைபெற்ற அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ்(அறிமுக வகுப்பு 1). வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.  

Read More »