புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

01: நான்கு அடிப்படைகள் – 01

01: நான்கு அடிப்படைகள் – 01 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

விளக்கவுரை: அந்நபஃ

விளக்கவுரை: அந்நபஃ அந்நபஃ அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை (78) 1-19 வரை உள்ள வசனங்கள். அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

17 : வழி கெடுத்த ஸாமிரிய்யின் வரலாறு (01)

17 வழி கெடுத்த ஸாமிரிய்யின் வரலாறு (01) வழி கெடுத்த ஸாமிரிய்யின் வரலாறு (01) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அமானிதம்!

அமானிதம்! வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் S. யூஸுஃப் பைஜி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

16: துல்கர்னைனின் வரலாறு (02)

16: துல்கர்னைனின் வரலாறு (02) துல்கர்னைனின் வரலாறு (02) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »