புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மனஅமைதி தரும் இஸ்லாம்

மனஅமைதி தரும் இஸ்லாம் அஷ்ஷேய்க் நூஹு அல்தாஃபி ஜும்மா குத்பா மனஅமைதி தரும் இஸ்லாம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹு அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இபாதத்தைப் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டியது?

இபாதத்தைப் பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டியது? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மகிழ்ச்சியான குடும்பம்

மகிழ்ச்சியான குடும்பம் கலாநிதி அஷ்ஷேக் முபாறக் மதனி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா 31 – 08 – 2022 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நமது பிள்ளைகளை சீராக்க

நமது பிள்ளைகளை சீராக்க வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சுவனம் நுழையாத பாவிகள்!

சுவனம் நுழையாத பாவிகள்! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »