புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பெரும் பாவங்கள் நன்மைகளை பாழ்படுத்துமா?

19-09-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »

ஸூரத்துல் கியாமா விளக்கம்

31-10-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »

இக்லாஸின் முக்கிய நான்கு அடையாளங்கள்

அல்-கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையத்தின் சார்பாக 11:10:2013 அன்று நடைபெற்ற ஒரு நாள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் ஜும்மா உரை. வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »

நல்ல அமல்கள் எற்றுக்கொள்ளப்ட்டதா?

29-08-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »