புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நல்ல அமல்கள் எற்றுக்கொள்ளப்ட்டதா?

29-08-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »

அபு ஹுரைரா அவர்களின் வரலாறு

04-04-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி முஹம்மத் மன்சூர் மதனி

Read More »

சூனியம், கண் திருஷ்டி, அதன் தீர்வுகளும்

  02-05-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி முஹம்மத் மன்சூர் மதனி

Read More »

மருத்துவம் பற்றி இஸ்லாம்

06-06-2013, அன்று அல்-கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி யாஸிர் பிர்தொஸி

Read More »