புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் !

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

புனித மாதங்களும் துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களும்

புனித மாதங்களும் துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களும் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி நாள்: 27-05-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சிறு பாவங்களை ஏன் அஞ்ச வேண்டும் ?

சிறு பாவங்களை ஏன் அஞ்ச வேண்டும் ? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஃபித்னாவின் (குழப்பம்) பொது ஒரு முஸ்லிம்

ஃபித்னாவின் (குழப்பம்) பொது ஒரு முஸ்லிம் வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள்: 20-05-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : பலதிய்யா பார்க் பள்ளிவாசல் , அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நற்பண்புகளில் ஒன்றுபடுவோம்

நற்பண்புகளில் ஒன்றுபடுவோம் மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி நாள்: 27-05-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : பலதிய்யா பார்க் பள்ளிவாசல் , அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »