புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நேர்வழி அல்லாஹ்வின் கையில்

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி நேர்வழி அல்லாஹ்வின் கையில் இடம்: பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜிதின் கீழ்தளத்தில் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நல்லதும் கெட்டதும் சமமாகாது

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி நல்லதும் கெட்டதும் சமமாகாது இடம்: பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜிதின் கீழ்தளத்தில் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

1445 – தர்பியா – பிரார்த்தனை

உரை: மெளலவி ஹஸ்ஸான் ஸலஃபி (ஜுபைல்) தம்மாம், ராக்கா, அல்கொபார் தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி நாள் : நாள்:25/08/2023 வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

1445 – தர்பியா – பித்அத் ஓர் விளக்கம்

உரை: மெளலவி ஹஸ்ஸான் ஸலஃபி (ஜுபைல்) தம்மாம், ராக்கா, அல்கொபார் தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி நாள் : நாள்:25/08/2023 வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

1445 – தர்பியா – லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் விளக்கம் / நிபந்தனைகள்

உரை: மெளலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தௌஸி தம்மாம், ராக்கா, அல்கொபார் தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா நிகழ்ச்சி நாள் : நாள்:25/08/2023 வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »