புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி என்ற திக்ரின்10 சிறப்புகள்

ஸுப்ஹானல்லாஹி வபிஹம்திஹி என்ற திக்ரின்10 சிறப்புகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மூன்று நாட்களுக்கும் குறைவான பயணத்திற்கு மகாரம் தேவையா? | கேள்வி பதில் |

மூன்று நாட்களுக்கும் குறைவான பயணத்திற்கு மகாரம் தேவையா ? அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி மூன்று நாட்களுக்கும் குறைவான பயணத்திற்கு மகாரம் தேவையா ? 26 – 01 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

தொழுகையில் செய்யக் கூடாதவைகள் என்ன?

தொழுகையில் செய்யக் கூடாதவைகள் என்ன? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பல் செட் அணியலாமா? | கேள்வி பதில் |

பல் செட் அணியலாமா? அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி பல் செட் அணியலாமா? 26 – 01 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

ஸஹபாக்களின் கேள்விகள் | பாகம் 01 |

ஸஹபாக்களின் கேள்விகள் | பாகம் 01 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »