புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 08)

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 08) Surah 40 – ஸூரத்துல் முஃமின் வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 08) நாள்: 23—09—2019 திங்கள் கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் அப்பாஸி இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப் மஸ்ஜித் துறைமுகம், ஜித்தா.

Read More »

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 07)

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 07) Surah 40 – ஸூரத்துல் முஃமின் வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 07) நாள்: 16—09—2019 திங்கள் கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் அப்பாஸி இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப் மஸ்ஜித் துறைமுகம், ஜித்தா.

Read More »

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 06)

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 06) Surah 40 – ஸூரத்துல் முஃமின் வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 06) நாள்: 27—08—2019 திங்கள் கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் அப்பாஸி இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப் மஸ்ஜித் துறைமுகம், ஜித்தா.

Read More »

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 05)

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 05) Surah 40 – ஸூரத்துல் முஃமின் வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 05) நாள்: 22—07—2019 திங்கள் கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் அப்பாஸி இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப் மஸ்ஜித் துறைமுகம், ஜித்தா.

Read More »

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 04)

சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 04) Surah 40 – ஸூரத்துல் முஃமின் வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு சூரா அல்முஃமினூன் விளக்கவுரை (பாகம் – 04) நாள்: 15—07—2019 திங்கள் கிழமை வழங்குபவர்: மவ்லவி அஜ்மல் அப்பாஸி இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப் மஸ்ஜித் துறைமுகம், ஜித்தா.

Read More »