புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

02 மறதிக்கான ஸுஜுதின் சட்டங்கள்

மறதிக்கான ஸுஜுதின் சட்டங்கள்! – 01 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

நற்செயல்களுக்கான பயன்கள்!

மார்க்க பயான் நிகழ்ச்சி நற்செயல்களுக்கான பயன்கள்! சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் ரஹ்மதுல்லாஹ் பிஃர்தவ்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

03 சனிக்கிழமை வரம்பு மீறியோர்!

03 சனிக்கிழமை வரம்பு மீறியோர்! மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

01 மறதிக்கான ஸுஜுதின் சட்டங்கள்

மறதிக்கான ஸுஜுதின் சட்டங்கள்! – 01 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

02: பிஃர்அவ்னின் குடும்பத்தில் ஒரு முஃமின்

பிஃர்அவ்னின் குடும்பத்தில் ஒரு முஃமின் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »