புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

25: சுவனம் நுழைந்த மனிதர்!

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 25: சுவனம் நுழைந்த மனிதர்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதங்கள்

நபியவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அற்புதங்கள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறுதித் தூதரின் மகத்தான நற்பண்புகள் தொடர்பாக 40 செய்திகள்

இறுதித் தூதரின் மகத்தான நற்பண்புகள் தொடர்பாக 40 செய்திகள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

24: பூனையினால் நரகம் நுழைந்த பெண்!

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 24: பூனையினால் நரகம் நுழைந்த பெண்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இரவில் தூங்கும் போது ஓத வேண்டியவை!

இறுதித் தூதரின் மகத்தான நற்பண்புகள் தொடர்பாக 40 செய்திகள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »