புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தஃப்ஸீர் ஸுரதுஷ் ஷரஹ் (94)

தஃப்ஸீர் ஸுரதுஷ் ஷரஹ் (94) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பாவமான காரியங்கள் செய்வதில் அலட்சியமாக இருப்பதினால் ஏற்படும் தீயவிளைவுகள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

பாவமான காரியங்கள் செய்வதில் அலட்சியமாக இருப்பதினால் ஏற்படும் தீயவிளைவுகள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 23 – 07 – 2021 தலைப்பு : பாவமான காரியங்கள் செய்வதில் அலட்சியமாக இருப்பதினால் ஏற்படும் தீயவிளைவுகள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe …

Read More »

நபியவர்கள் இறுதி ஹஜ்ஜில் ஆற்றிய உரை!

நபியவர்கள் இறுதி ஹஜ்ஜில் ஆற்றிய உரை! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தஃப்ஸீர் ஸுரதுள் ளுஹா (93)

தஃப்ஸீர் ஸுரதுள் ளுஹா (93) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோயாளிக்கு 5 நற்செய்திகள்!

நோயாளிக்கு 5 நற்செய்திகள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »