புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பெரிய ஷிர்கிற்கும் சிறிய ஷிர்கிற்கும் மத்தியிலுள்ள 7 வேறுபாடுகள்!

பெரிய ஷிர்கிற்கும் சிறிய ஷிர்கிற்கும் மத்தியிலுள்ள 7 வேறுபாடுகள்! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இஸ்லாத்தில் நட்பு

இஸ்லாத்தில் நட்பு அஷ்ஷைக் ஜக்கரியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறைத் தூதர் நேசித்தவைகளை நாமும் நேசிப்பொம்

இறைத் தூதர் நேசித்தவைகளை நாமும் நேசிப்பொம் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முன்மாதிரி மிக்க முஸ்லிமாக !

முன்மாதிரி மிக்க முஸ்லிமாக ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பெண்பிள்ளைகளுக்கான சட்டங்கள்

பெண்பிள்ளைகளுக்கான சட்டங்கள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »