புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

01: பத்ருப் போர் வரலாறு!

01: பத்ருப் போர் வரலாறு! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01: ஸகாத் தொடர்பான சட்டங்கள்!

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி 01: ஸகாத் தொடர்பான சட்டங்கள்! Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வெள்ளிக்கிழமை பேண வேண்டிய 10 ஸுன்னத்துகள்

வெள்ளிக்கிழமை பேண வேண்டிய 10 ஸுன்னத்துகள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அப்துல் அஜீஸ் முர்ஸீ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தினமும் ஒரு திருமறை வசனத்தை அருளப் பெற்ற காரணியுடன் அறிந்து கொள்வோம்!

தினமும் ஒரு திருமறை வசனத்தை அருளப் பெற்ற காரணியுடன் அறிந்து கொள்வோம்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பாளி பேண வேண்டிய சில சுன்னத்துகள்!

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி ஸகாத்திற்கும், ஸதகாவிற்கும் மத்தியிலுள்ள 10 வேறுபாடுகள்! Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »