புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபிகளார் வழிகாட்டிய கொள்கை

நபிகளார் வழிகாட்டிய கொள்கை இடம் : தாயிஃப் நபிகளார் வழிகாட்டிய கொள்கை வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்ஹம்துலில்லாஹ்

அல்ஹம்துலில்லாஹ் இடம் : தாயிஃப் அல்ஹம்துலில்லாஹ் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமலானுக்குத் தயாராக 8 வழி காட்டல்கள் !

ரமலானுக்குத் தயாராக 8 வழி காட்டல்கள் ! நூலாசிரியர்: அஷ்ஷைக் பின் பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தூஆக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நிபத்தனைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தூஆக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நிபத்தனைகள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 19-03-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : பலதிய்யா பார்க் பள்ளிவாசல், அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வெளிநாட்டு வாழ்க்கை

வெளிநாட்டு வாழ்க்கை இடம் : தாயிஃப் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »