புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மறுமை நாளில் சில முகங்கள்

மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் மறுமை நாளில் சில முகங்கள் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

15: துல்கர்னைனின் வரலாறு (01)

15: துல்கர்னைனின் வரலாறு (01) துல்கர்னைனின் வரலாறு (01) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

14: மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (02)

14: மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (01) மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (02) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

13: மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (01)

13: மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (01) மூஸா, ஹில்ர் (அலைஹிம்) அவர்களின் வரலாறு! (01) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

12 இரு தோட்டங்களையுடையவர்!

அல்குர்ஆன் கூறும் வரலாறுகள்- 12 இரு தோட்டங்களையுடையவர்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »