புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 4|

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 4 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 3|

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 3 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 2 |

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 2 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

யூதர்கள் நபியவர்களிடம் கேட்ட கேள்விகள்!

யூதர்கள் நபியவர்களிடம் கேட்ட கேள்விகள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 1 |

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 1 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »