புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபியவர்கள் யூதர்களுடன் செய்த ஒப்பந்தம்!

நபியவர்கள் யூதர்களுடன் செய்த ஒப்பந்தம்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

யூதர்களுக்கு மாறு செய்யுங்கள்!

யூதர்களுக்கு மாறு செய்யுங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஷவ்வால் மாதத்தின் 21 பயன்கள்!

ஷவ்வால் மாதத்தின் 21 பயன்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவின் சிறப்புகள்!

மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவின் சிறப்புகள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமழான் உங்களில் ஏற்படுத்திய மாற்றம்?

ரமழான் உங்களில் ஏற்படுத்திய மாற்றம்? வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா ஜும்ஆ குத்பா உணர்வாய் உனது நோன்பை, நாள் : 14-05-2021 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »