புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கடல் நுரையளவு பாவங்களாக இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படும் 3 நற் செயல்கள் !

கடல் நுரையளவு பாவங்களாக இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படும் 3 நற் செயல்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் | Part – 01 |

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வுழூவின் சிறப்புகள் | Part 1 |

வுழூவின் சிறப்புகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தஃப்ஸீர் கலையின் வளர்ச்சி

தஃப்ஸீர் கலையின் வளர்ச்சி அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மரண வேளையில் நற்செய்தி யாருக்கு?

மரண வேளையில் நற்செய்தி யாருக்கு? அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »