புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ்-1

ராக்காஹ் இஸ்லாமிய தஃவா நிலையத்தின் ஆதரவில் 21:10:2013 அன்று நடைபெற்ற அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ்(அறிமுக வகுப்பு 1). வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.  

Read More »