புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

முஃமினின் இரவு நேரம் !

முஃமினின் இரவு நேரம் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபிமார்கள் கேட்ட பாவ மன்னிப்பு துஆக்கள்

நபிமார்கள் கேட்ட பாவ மன்னிப்பு துஆக்கள் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

கடந்த றமழானில் பெற்ற படிப்பினை

கடந்த றமழானில் பெற்ற படிப்பினை அஷ்ஷேய்க் ஸஃபறுல்லாஹ் பஹ்ஜி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் நோன்பின் சட்டங்கள் 31 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் கடந்த றமழானில் பெற்ற படிப்பினை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள் !

இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள் ! அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பின் சட்டங்கள்

நோன்பின் சட்டங்கள் அஷ்ஷேய்க் ஸஃபறுல்லாஹ் பஹ்ஜி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் நோன்பின் சட்டங்கள் 31 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் நோன்பின் சட்டங்கள் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »