புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பூவையருக்கு 50 உபதேசங்கள் ! | பாகம் – 02 |

பூவையருக்கு 50 உபதேசங்கள் ! | பாகம் – 02 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி தஃப்ஸீர் : தஸ்ஹீல் லி உலூமித் தன்ஸீல் என்ற நூலிலருந்து |பாகம் – 1 |

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி தஃப்ஸீர் : தஸ்ஹீல் லி உலூமித் தன்ஸீல் என்ற நூலிலருந்து |பாகம் – 1 | உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் இணைந்து நடத்தும் 1441 ம் ஆண்டு தர்பியா வகுப்பு 2022 ஜனவரி 20ம் திகதி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to …

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 42| துணைச் சான்றுகளுடன் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஆஹாத் ஆன ஹதீஸ்கள்

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 42 | துணைச் சான்றுகளுடன் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஆஹாத் ஆன ஹதீஸ்கள் அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »

தொழுகையிலுள்ள நயவஞ்சகத்தின் 6 அடையாளங்கள் !

தொழுகையிலுள்ள நயவஞ்சகத்தின் 6 அடையாளங்கள் ! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி – ஃபிக்ஹ் : “பிதாயதுல் முதஃபக்கிஹ்” நூல் | பாகம் – 1 |

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி – ஃபிக்ஹ் : “பிதாயதுல் முதஃபக்கிஹ்” நூல் | பாகம் – 1 | உரை: மெளலவி மஸூத் ஸலபி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் இணைந்து நடத்தும் 1441 ம் ஆண்டு தர்பியா வகுப்பு 2022 ஜனவரி 20ம் திகதி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated …

Read More »